Komunikat nr 4 z dnia 22.10.2021 r.

W związku z uzyskaniem limitu zgłoszeń informujemy, że lista uczestników I Turnieju Tenisa Stołowego im. Lotników Podlaskich zostaje zamknięta. Oznacza to, że nie będziemy przyjmować zgłoszeń do turnieju w dniu zawodów.

Komunikat nr 3 z dnia 22.10.2021 r.

Komunikat nr 2 z dnia 21.10.2021 r.

Komunikat nr 1 z dnia 8.10.2021 r.

Regulamin turnieju

Porozumienie wolontariackie

Regulamin wolontariatu

Zgoda rodziców

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie rodziców

Oświadczenie uczestnika turnieju

Turniejowe ABC, czyli

dokumenty do pobrania

Lista uczestników I Turnieju Tenisa Stołowego im. Lotników Podlaskich, 23.10.2021 r., Biała Podlaska (plik do pobrania (lista aktualizowana), .pdf)

Harmonogram godzinowy:

 

9.00 - losowanie kategorii 2007-2010 dziewczynki i chłopcy

9.30 - start kategorii 2007-2010 dziewczynki i chłopcy

10.00 - losowanie 2011 i młodsi dziewczynki i chłopcy i 2003 - 2006 kobiety i mężczyźni

10:30 - start 2011 i młodsi dziewczynki i chłopcy i 2003-2006 kobiety i mężczyźni

12:00 - losowanie 2002 i starsi kobiety i mężczyźni

12:30 - start 2002 i starsi kobiety i mężczyźni

13:30 - 14:00 dekoracja kategorii 2007-2010, 2011 i młodsi, 2003-2006

19:00 - dekoracja 2002 i starsi kobiety i mężczyźni

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin losowania i rozpoczęcia gier w przypadku wydłużenia rozgrywek w poprzedzającej kategorii.

Już 23 października w Białej Podlaskiej zostanie zorganizowany I Turniej Tenisa Stołowego im. Lotników Podlaskich. Udział w rywalizacji jest bezpłatny, a zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zapisy już wkrótce.

 

Fundacja rusza z zapisami do turnieju w piątek 8 października. Udział w turnieju może wziąć każdy. Rywalizacja będzie toczyła się w czterech kategoriach:

- rocznik 2011 i młodsi,

- rocznik 2007-2010,

- rocznik 2003-2006,

- rocznik 2002 i starsi,

w podziale na kobiety i mężczyzn. Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy, na który będzie się składać kanapka, woda, owoc oraz pamiątkowy medal. Na najlepszych będą czekały upominki. 

Gospodarzem tenisowych zmagań będzie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej. Obiekt będzie odpowiednio zaaranżowany, a rywalizacja toczyć się będzie na 9 stołach. 

Turniejowej rywalizacji towarzyszyć będzie wystawa tematyczna związana z historią lotnictwa podlaskiego, a dokładnie 61. Lotniczego Pułku Szkolno - Bojowego Biała Podlaska. Plansze będą udostępnione w trakcie trwania rywalizacji w miejscu ogólnodostępnym dla kibiców.

Nad całością wydarzenia patronat honorowy objął Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz Polski Związek Tenisa Stołowego. Patronat medialny Biała24. Partnerami wydarzenia są Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej, Kino Merkury oraz Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Regulamin I Turnieju Tenisa Stołowego im. Lotników Podlaskich

 

I. Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa organizację i zasady rozgrywania wydarzenia o nazwie “I Turniej Tenisa
Stołowego im. Lotników Podlaskich” (dalej jako „impreza”).
2. Na Turniej Tenisa Stołowego składają się kategorie: 2011 i młodsi, rocznik 2007-2010, rocznik 2003-2006, oraz kategoria seniorska rocznik 2002 i starsi, z podziałem na kobiety i mężczyzn.
3. Rozgrywki będą się odbywać w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair play.
4. Organizatorem turnieju jest Fundacja Absens Carens z siedzibą w Warszawie (03-140) przy ul Odkrytej 29E/57, NIP: 5242756744, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000445139.
5. Zgłoszenie udziału w rozgrywkach przez uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją przepisów Regulaminu. Uczestnik rozgrywek jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
6. Informacje dotyczące imprezy (w tym m.in.: imiona i nazwiska uczestników oraz ich wizerunek) będą publikowane na stronie internetowej www.absenscarens.orh oraz za pomocą mediów społecznościowych na profilach Organizatora


II. Cel

1. Cele sportowe:
a) bezpośrednie:
- rywalizacja sportowa dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
b) pośrednie:
- popularyzacja tenisa stołowego
- jednostki treningowe i dodatkowa rywalizacja sportowa
- aktywizacja ruchowo-fizyczna,
- pobudzenie patriotyzmu wśród uczestników turnieju,
- rozszerzenie "bazy" zawodniczej, pozyskanie nowych zawodników dla dyscypliny,
2. Cele pozasportowe:
- zagospodarowanie czasu wolnego,

- aktywizacja różnych grup środowiskowych, w tym szczególnie środowiska wiejskiego i z małych miast,
- czynnik zapobiegający patologiom społecznym.

 

III. Zgłoszenia

1. Organizator wyśle informacje do mediów ogólnopolskich oraz regionalnych, do wybranych szkół oraz klubów.
2. Zgłoszenia do imprezy są dobrowolne. O zakwalifikowaniu do imprezy decyduje kolejność zgłoszeń (data wysłania zgłoszenia w formularzu online).
3. Zgłoszenie musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola i być czytelne. Nieczytelne zgłoszenie może zostać uznane za nieważne.
4. Organizator nie później niż 21 października 2021 o godzinie 12:00 prześle potwierdzenie drogą elektroniczną do każdej osoby.
5. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną do 21 października do godziny 11:00.
6. Organizator w przypadku wolnych miejsc dopuszcza możliwość zgłoszeń na miejscu w dniu turnieju.

 

IV. Uczestnicy

1. Uczestnikiem turnieju mogą być uczniowie z rocznika 2014 i starsi.
2. Każdy nieletni uczestnik musi mieć zgodę rodzica na udział w turnieju.
3. Stan zdrowia każdego uczestnika turnieju nie może budzić wątpliwości.
4. Każda uczestnik powinien posiadać strój sportowy.
5.W rozgrywkach mogą brać udział uczestnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek (formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).


V. Rozgrywki

1. Turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych
2. Pojedynki rozgrywane będą do trzech wygranych setów do 11 pkt
3. Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników

4. Sędzia turnieju może zdecydować o skróceniu meczów eliminacyjnych do 2 zwycięskich setów
5. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS
6. Mecze sędziują sędziowie oraz wolontariusze przez nich wyznaczeni. Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga sędzia turnieju.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek
8. Nagrodami w turniejach są puchary oraz nagrody rzeczowe.

 

VI. Sprawy organizacyjne

1. Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnej, lub dowodu osobistego oraz badań lekarskich lub zaświadczeń o stanie zdrowia, w przypadku osób niepełnoletnich podpisanych przez rodziców.
2. Szczegółowy harmonogram zostanie umieszczony na stronie turnieju.
3. Decyzje w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, podejmuje organizator.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
5. Organizator zapewnia pakiety startowe uczestnikom (kanapki/ batony zbożowe, owoce, wodę).
6. Dopuszcza się możliwość zmian w regulaminie przed rozpoczęciem turnieju.
7. Zawody prowadzi sędzia główny.
8. Organizator w całości pokrywa koszty związane z organizacją turnieju.
9. Organizator przeprowadzi fotorelację z turnieju i opublikuje zdjęcia na stronie www.absenscarens.org.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika z turnieju w przypadku rażących naruszeń regulaminu.
11. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestnikom turnieju.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe podczas rozgrywek szkody na osobie (np. kontuzje) oraz szkody w mieniu uczestników (np. za pozostawione rzeczy w szatniach lub na hali).
13. Uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń odszkodowawczych względem Organizatora.

 

VII. Covid-19

1.Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania aktualnych rozporządzeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenia do wglądu na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
2.Uczestnicy zobowiązani są do:
• dezynfekcji dłoni przy wejściu na halę, oraz po grze przy stole (płyn do dezynfekcji zapewnia Organizator)
• zakrywania ust i nosa w trakcie przebywania na hali. Obowiązek ten nie dotyczy

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Organizator informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe osób uczestniczących w rozgrywkach pn. I Turniej Tenisa Stołowego im. Lotników Podlaskich. Przetwarzanie to będzie polegało na publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku w procesie przygotowania turnieju oraz w trakcie jego trwania i po zakończeniu (wyniki, klasyfikacje, komentarze, opinie, relacje) na stronie internetowej www.absenscarens.org, w mediach społecznościowych. Jednocześnie Organizator informuje, że podanie ww. danych jest dobrowolne, a każdy uczestnik może w dowolnym momencie sezonu zmienić swoje dane oraz zakres ich udostępnienia przez Fundację Absens Carens z siedzibą w Warszawie (03-140) przy ul Odkrtej 29E/57, poprzez podpisanie formularza, który jest integralną częścią formularza zgłoszeniowego. Na formularzu znajduje się oświadczenie o treści jak poniżej. Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez przez Fundację Absens Carens z siedzibą w Warszawie (03-140) przy ul Odkrytej 29E/57, w celu udziału w I Turnieju Tenisa Stołowego im. Lotników Podlaskich w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, data urodzenia.. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych mojego dziecka oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 6

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy organizacyjne zawodnicy zgłaszają Organizatorowi drogą elektroniczną na adres: fundacja@absenscarens.org.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują oficjalne przepisy gry w tenisa stołowego
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianach zobowiązany jest poinformować uczestników na stronie oraz drogą mailową.

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.