1.  

 

 1. Popularyzacja i promocja idei wolontariatu, w szczególności wolontariatu sportowego;
 2. Inicjowanie i wspomaganie współpracy organizacji, instytucji i środowisk w celu aktywizacji lokalnych społeczności oraz wyrównywania szans różnych grup społecznych,
 3. Podnoszenie poziomu kwalifikacji koordynatorów i liderów wolontariatu;
 4. Tworzenie warunków do podnoszenia jakości edukacji;
 5. Promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju dobroczynności i filantropii w Polsce i za granicą;
 6. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności opartej na wolontariacie;
 7. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 8. Popularyzacja i inicjowanie rozwoju współpracy społeczeństwa polskiego ze społeczeństwami innych krajów;
 9. Rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach pozarządowych w Polsce i za granicą;
 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 11. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 12. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w szczególności przez aktywność fizyczną i sport;
 13. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży
 14. Ochrona i promocja zdrowia
 15. Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
 16. Rozwój szeroko pojętej profilaktyki prozdrowotnej i edukacja w jej zakresie;
 17. Przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez sport i turystykę;
 18. Wspieranie, rozwój oraz promocja kultury, sportu i kultury fizycznej wśród wszystkich grup społecznych w tym: dzieci, młodzieży, społeczności akademickiej, seniorów, rodzin, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych;
 19. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie kultury,  sportu i kultury fizycznej,
 20. Wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne, sport
  i rekreację ruchową;
 21. Działanie na rzecz środowiska naturalnego;
 22. Prowadzenie kampanii społecznych na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 23. Promowanie proekologicznych zachowań w życiu codziennym człowieka;
 24. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizację aktywności sportowej dla seniorów;
 25. Inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, gospodarki, turystyki i sportu.

Zespół

Zaufali nam

Cele statutowe

Dyplomowany menadżer sportu, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Universidade da Madeira (Portugalia). Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze marketingu sportowego, zarządzania projektami i organizacji wydarzeń.

Ściśle współpracował z polskimi związkami sportowymi i międzynarodowymi federacjami sportowymi m.in. UEFA, FIFA, UCI, FIVB podczas organizacji wydarzeń najwyższej rangi – Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Finałów Ligi Europy.

Od 2012 roku aktywnie działa przy organizacji dużych i małych wydarzeń sportowych w Polsce różnej rangi, w tym także Mistrzostw Świata. Podczas organizacji tych projektów koordynował różne etapy produkcji eventów. Event menadżer na wielu imprezach sportowych, w tym także na PGE Narodowym. Posiada tytuły menadżera sportu i inżyniera logistyka.
Od ponad 10 lat związana ze sportem i organizacją różnych imprez kulturalnych i sportowych zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym, w tym mistrzostw Europy i Świata.  Zajmuje się realizacją projektów i szkoleniem organizacji sportowych z zakresu współpracy z wolontariuszami i podnoszenia kwalifikacji koordynatorów wolontariatu. Event Manager i menadżer sportu.

Bartosz

Łuczak

Kasia

Galińska

Michał

Siedlanowski

O fundacji

Ta strona internetowa została zrobiona w 

  kreatorze www WebWave.